TIC
mail
home
TIC

O firmie

Historia firmy si─?ga okresu mi─?dzywojennego. W latach 30-tych zosta??o za??o??one w Chorzowie Towarzystwo Iednolitych Cen TIC. W skupionych w Towarzystwie sklepach stosowano t─? sam─? polityk─? cenow─?.

Wybuch II Wojny ?Üwiatowej spowodowa?? przerw─? w dzia??alno??ci TIC-a.

Reaktywowane w 1990 roku przez jednego ze spadkobierców, pocz─?tkowo jako jednoosobowa dzia??alno??─?, od 1991r. jako Spó??ka Cywilna, a od 1994r. jako Spó??ka Akcyjna, kontynuuje tradycje staranno??ci kupieckiej, wysokiej jako??ci obs??ugi oraz jednolitego poziomu cen w swoich placówkach.

Siedziba g??ówna firmy Towarzystwo Jednolitych Cen "TIC" S.A. znajduje si─? w Katowicach przy ulicy Krakowskiej 201.

Obecnie Grupa TIC zajmuje si─? sprzeda??─? hurtow─? i detaliczn─? farb, lakierów, akcesoriów malarskich oraz materia??ów wyko??czeniowo-budowlanych. Mimo silnego ukierunkowania na segment farb i lakierów firma coraz intensywniej zajmuje si─? tematami pokrewnymi - chemi─? budowln─?,  systemami docieple??, systemami suchej zabudowy wn─?trz i innymi.

Firma TIC jest wspó??za??o??ycielem i akcjonariuszem konsorcjum handlowego "Stofarb". Ka??dy odbiorca mo??e od nas oczekiwa─? starannego doboru materia??ów i technologii - zoptymalizowanego pod k─?tem jako??ci, wydajno??ci i bior─?cego pod uwag─? wysoko??─? ponoszonych nak??adów. Takie podej??cie pozwala nam realizowa─? nawet najtrudniejsze zadania stawiane przez naszych klientów.

W naszej ofercie znajdziecie Pa??stwo:
  •    farby i lakiery,
  •    produkty do drewna,

  •    farby przemys??owe,
  •    chemia budowlana,
  •    lakiery i kosmetyki samochodowe
  •    materia??y budowlane,
  •    ocieplenia budynków,
  •    artyku??y metalowe
  •    artyku??y elektryczne,
  •    wyko??czenie wn─?trz,
  •    narz─?dzia.   
  •    kamie?? dekoracyjny
 


Posiadamy markety budowlane i hurtownie w nast─?puj─?cych miastach: Katowice, Ruda ?Ül─?ska, Zabrze, Bielsko-Bia??a, Cz─?stochowa.

Je??eli w Twojej firmie pojawi si─? jakikolwiek problem zwi─?zany z technologi─? lub stosowanymi materia??ami - prosimy o kontakt.

Zarz─?d Grupy TIC

Lucyna Borowiec – Prezes Zarz─?du
Leszek Pilorz – Cz??onek Zarz─?du

Projekt i wykonanie: Grupa Leonardo